لیست اعضای هئیت امناء، هیئت مدیره و بازرسان      

لیست اعضای محترم هیئت امناء، هیئت مدیره و بازرسان

ردیف

نام خانوادگی

سمت

تلفن همراه

1

جناب آقای فیض الهی

رئیس هیئت امناء

09121118680

2

جناب آقای سعداله علوی

نائب رئیس هیئت امناء

09121256619

3

جناب آقای جمارانی

دبیر  هیئت امناء

09113120471

4

جناب آقای رمضانعلی زمانی

عضو  هیئت امناء

09121116212

5

جناب آقای حسین طاهری

عضو  هیئت امناء

09121127818

1

جناب آقای مسعود بهرامی

رئیس هیئت مدیره

09111128656

2

جناب آقای شاهپور نیازی

نائب رئیس هیئت مدیره

09111111953

3

جناب آقای ابراهیم قربانی

خزانه دار هیئت مدیره

09121676276

4

جناب آقای احمد صالحی

عضو هیئت مدیره

09121114120

5

جناب آقای محمدحسن محمد نتاج

عضو هیئت مدیره

09111111705

6

جناب آقای علی مصباح

عضو هیئت مدیره

09121217618

7

جناب آقای رمضانعلی رمضان نژاد

عضو هیئت مدیره

09122367058

8

جناب آقای خوش نفس

عضو علی البدل هیئت مدیره

09111115646

9

جناب آقای محمدرضا حمزه پور

عضو علی البدل هیئت مدیره

09121017311

1

جناب آقای اکبر معتضدی

بازرس هیئت مدیره

09121209702

2

جناب آقای علی اکبر جعفری

بازرس هیئت مدیره

09122075714