آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت سوم)

موسسه مالکان خزرشهر (شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10100170952)

بدینوسیله از کلیه مالکان محترم عضو موسسه مالکان خزرشهر جهت شرکت در مجمع عمومی عادی (نوبت سوم) که در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 15/5/1395 درشهرک خزرشهر شمالی رستوران سیب سرخ برگزار میگردد، دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1- گزارش رئیس هیئت مدیره

2- گزارش بازرسین

3- انتخاب بازرسین

4- تصویب بودجه و اتخاذ تصمیم در مورد تفریغ بودجه سال 94

5- تصویب نرخ هزینه های مشترک (شارژ) در سال 95 و تصویب ترازنامه سال مالی

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اعلانات

 

هیئت مدیره موسسه مالکان خزرشهر