مالک گرامی

 

متاسفانه طول زیادی از ساحل شهرک به ناحق اشغال شده است

 

علی رغم رأی های بدوی، تجدیدنظر و دیوان منطقه مزبور غصب شده باقیمانده و مجری تخلیه متمرد است.

 

با مجوز از مجمع پرونده مجدداً در جریان اجرا قرار گرفت و هیئت مدیره مصمم به ادامه این پروسه میباشد.

 

توضیح اینکه عین، متعلق به بنیاد و انتفاع، متعلق به مالکین است.

 

لذا هرگونه ساخت و ساز در این منطقه با اجازه طرفین خواهد بود.

 

شهرک ما با آزادسازی ساحل اشغالی معنی دار میشود.

 

هیئت مدیره