مالک گرامی

 

هیئت مدیره کلیه پروژه های عمرانی (شامل سردرب شمالی، ادامه آسفالت شمالی، تعویض سرچراغ ها و ...) را همراه با اداره شهرک همزمان با شارژی انجام میدهد که شما پرداخت کننده آن می باشید.

 

شهرک نیاز به حمایت همه جانبه شما دارد.

 

لطفاً با پرداخت شارژ ما را یاری نمایید.

 

هیئت مدیره