مالکین محترم

هیئت مدیره در راستای حفظ نارنجستان، ملاقات های متعددی با مقامات شهری-استانی و نهایتا با معاونت وزارت مسکن و شهرسازی داشته که خروجی آن نامه ای است که به رویت شما می رسد.

هیئت مدیره
t.me/khazarshahr